Regulamin

§1 Postanowienia ogólne i definicje

1. Sklep www.alekibic.pl jest prowadzony przez firmę IMS.PRO Marcin Ścisło z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Rafałki 37, numer NIP 813-310-07-79, REGON 369602463, nazywaną dalej "Sprzedającym".

2. Adres pocztowy Sprzedającego będący równocześnie Adresem reklamacyjnym:

IMS.PRO Marcin Ścisło

ul. Rafałki 37

95-070 Aleksandrów Łódzki

3. Adres poczty elektronicznej Sprzedającego: info@alekibic.pl

4. Numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: 574 300 508, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

5. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

6. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w Cenniku dostaw znajdującym się w zakładce "Zasady zamawiania".

7. Dowód zakupu – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

11. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

12. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

13. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

14. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a) nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

f) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

15. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

16. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu spełniające warunki określone w §2 ust. 9 niniejszego regulaminu; zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

17. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedającego, po dokonaniu przez Klienta rejestracji.

 

§2 Warunki ogólne i zawarcie umowy

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.

4. W celu złożenia zamówienia w sklepie www.alekibic.pl oraz w celu korzystania z usług dostępnych na tej stronie, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. Klient składający zamówienie w sklepie www.alekibic.pl, kompletuje zamówienie wybierając produkty, którymi jest zainteresowany. Dodanie produktu do zamówienia następuje przez wybór polecenia "Do koszyka" pod danym produktem prezentowanym na stronie. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedającego, wybierając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedającego, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany produkt i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową.

6. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych umożliwiających jego realizację w formularzu rejestracyjnym, tj: imienia i nazwiska osoby dokonującej zamówienia, adresu dostawy, emaila oraz telefonu kontaktowego.

7. Złożenie zamówienia powoduje wysłanie przez system automatycznego potwierdzenia złożenia zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. W mailu tym znajduje się numer zamówienia nadany przez Sprzedającego oraz wszystkie dane i informacje dotyczące złożonego zamówienia.

8. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych dotyczących zamówienia, Klient przesyła do Sprzedającego odpowiednią korektę danych na adres mailowy info@alekibic.pl

9. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.

10. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedający przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

11. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 9 i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta umowa.

12. Po zawarciu umowy, Sprzedający potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na trwałym nośniku tj. na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.

13. Zakupiony towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta w zamówieniu po uwzględnieniu kwoty za wysyłkę określonej w Cenniku dostaw. Sprzedający realizuje wysyłki za pomocą:

a) Poczty Polskiej (list polecony, paczka pocztowa)

b) poczty kurierskiej DPD

14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi.

15. Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że są oznaczone jako ceny netto. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy. Ceny dostawy zamieszczono w zakładce "Zasady zamawiania".

16. Decydując się na wysyłkę za pomocą Poczty Polskiej, Klient udziela jednorazowego pełnomocnictwa Sprzedającemu na zawarcie umowy o świadczenie usług w Swoim imieniu w celu przesłania za pośrednictwem Poczty Polskiej zakupionego produktu.

17. Dla produktów, które są przedstawione jako produkowane na zamówienie należy składać za pomocą e-maila info@alekibic.pl

Gdy zamawiającym jest osoba prawna, zamówienie powinno zawierać co najmniej:

 • zwrot "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty";
 • przedmiot zamówienia wraz z ilością i ceną jednostkową;
 • pełną nazwę i adres Zamawiającego;
 • adres do wysyłki (jeśli różny od adresu powyżej);
 • dane do faktury (wraz z numerem NIP);
 • sposób zapłaty (przedpłata lub pobranie przy odbiorze);
 • imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego.

Gdy zamawiającym jest osoba fizyczna, zamówienie powinno zawierać co najmniej:

 • zwrot "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty";
 • przedmiot zamówienia wraz z ilością i ceną jednostkową;
 • imię i nazwisko oraz adres Zamawiającego;
 • adres do wysyłki (jeśli różny od adresu powyżej);
 • sposób zapłaty (przedpłata lub pobranie przy odbiorze);
 • numer telefonu do kontaktu.

 

 § 3 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient może  dokonać nieodpłatnej rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia.

3. W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedającego na stronie www.alekibic.pl i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedającego poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości zapoznania się z regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. W trakcie rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sprzedający wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedającemu lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedającego na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.

6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedającym umowy świadczenia drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedającemu stosownego oświadczenia Klienta na trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Sprzedającego.

 

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 tej ustawy.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. O zamiarze odstąpienia od umowy należy poinformować Sprzedającego drogą e-mailową (info@alekibic.pl) lub pocztową na adres pocztowy Sprzedającego. O zamiarze można poinformować z wykorzystaniem formularza odstąpienia od umowy (znajduje się TUTAJ) lub w innej pisemnej formie zgodnej z  Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail podany przy zawieraniu umowy (lub inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§5 Rękojmia

1. Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b) żądać usunięcia wady.

8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.

13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

a) oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

b) oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

c) żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

d) żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

18. W terminach określonych w §4 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanego produktu stosuje się przepisy dotyczące wady fizycznej, z tym że bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

 

 §6 Gwarancja

1. Produkty sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta produktu bądź dystrybutora.

2. W wypadku produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana w opisie produktu.

 §7 Newsletter

1. Kupujący, który zdecyduje się wpisać na listę osób otrzymujących newsletter ze sklepu internetowego Sprzedającego (dalej: Subskrybent) wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.).

2. Newsletter jest usługą bezpłatną. Polega na informowaniu Subskrybentów o nowościach w ofercie Sprzedającego, promocjach, wyprzedażach, konkursach, wydarzeniach i wszystkich innych informacjach, które mają związek z działalnością sklepu internetowego Sprzedającego. Informacje są wysyłane drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

3. Zapisanie się do newslettera jest potwierdzane przez Kupującego poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyrażającego zgodę i stanowi wyrażenie przez Kupującego zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.

4. Sprzedający nie będzie przekazywał ani sprzedawał otrzymanych od Subskrybentów danych osobowych stronom trzecim. Subskrybent w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera.

5. Subskrypcję można anulować na pisemny wniosek Subskrybenta przesłany na Adres poczty elektronicznej Sprzedającego.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na adres e-mail Subskrybenta; czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu), całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny; usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej).

§8 Dane osobowe

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów oraz Subskrybentów jest Sprzedający.

2. Szczegółowe zapisy dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów oraz ich praw wynikających z tego faktu, zostały zawarte w Polityce prywatności stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§9 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin (http://www.alekibic.pl/?regulamin,4). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, chyba że jego postanowienia byłyby dla Klienta mniej korzystne, niż aktualnego.

3. Towary prezentowane na stronach www.alekibic.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

4. Sprzedający zapewnia Klientom poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.alekibic.pl należy je wszystkie wyłączyć.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.